Vazdušni proctor


Vazdušni prostor Kosova je od septembra 1999. godine deo „Zajedničkog operativnog prostora Balkana – JOA“ NATO-a, pod operativnom kontrolom Centra za kontrolu kombinovanih vazdušnih operacija 5 (Combined Air Operations Control 5 – CAOC5), koji je 2014. godine prebačen kod Centra Torrejon kombinovanih vazdušnih operacija (Combined Air Operation Centre Torrejon CAOC TJ). Ovaj vazdušni prostor je kontrolisani prostor u kojem se pružaju usluge za vazdušni saobraćaj.

Niskim vazdušnim prostorom Kosova (ispod nivoa leta 205) upravlja/kontroliše Agencija za usluge vazdušne navigacije, koja pruža usluge vazdušne navigacije za civilne vazduhoplove tokom leta u vazdušnom prostoru Kosova sa ciljem sletanja i uzletanja sa Prištinskog aerodroma. Takođe, usluge se pružaju i za letove KFOR-a, EULEKS-a i letove opšteg vazduhoplovstva u niskom vazdušnom prostoru zemlje. Niski vazdušni prostor je klasifikovan kao prostor klase D i F, u skladu sa odredbama o klasifikaciji vazdušnog prostora iz Aneksa 11 ICAO-a.

Gornji vazdušni prostor (iznad nivoa leta 205) je otvoren za komercijalni saobraćaj od aprila 2014. godine.

U niskom vazdušnom prostoru, trenutno postoje samo 2 koridora koji se koriste za komercijalni saobraćaj za dolazak i odlazak sa Prištinskog Međunarodnog Aerodroma (PMA) „Adem Jashari“, a to su XAXAN i SARAX, koji se nalaze na južnom delu Kosova, na granici sa Makedonijom.

Normalizacija niskog vazdušnog prostora i otvaranje novih koridora je trenutno u pregovorima na sastancima NATO-a za normalizaciju vazdušnog prostora Balkana.

Uredbe


Tehničke Publikacije


Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt