Jedinstveno Evropsko Nebo (JEN)


Projekat Jedinstveno Evropsko Nebo ima za cilj da uskladi operacije i kontrolne sisteme vazdušnog saobraćaja širom Evrope kako bi se poboljšala efikasnost i smanjila kašnjenja koja se nadovezuju sa kontrolom vazdušnog saobraćaja.

Ovaj projekat proizilazi kao odgovor na dramatičan porast vazdušnog saobraćajem, kojeg svedoči rast u poslednje dve decenije. Kao zaključak, Evropska komisija je usvojila dva paketa Jedinstvenog Evropskog Neba kako bi se stvorio pravni okvir za evropsko vazduhoplovstvo.

Drugim paketom Jedinstvenog Evropskog Neba (JEN II) urađen je korak napred prema stavljanju ciljeva u ključnim oblastima bezbednosti, kapaciteta mreže, efikasnosti i uticaja na životnu sredinu.

Sa tehnološke strane, JEN podržava Program za istraživanje u UVS Jedinstvenog Evropskog Neba (Single European Sky ATM Research – SESAR), koji će obezbediti naprednu tehnologiju i postupke sa idejom da se modernizuje i vrši optimizacija buduće evropske mreže UVS-a.

Više informacija o Jedinstvenom Evropskom Nebu i SESAR mogu se naći na:

http://www.eurocontrol.int/dossiers/single-european-sky

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/single_european_sky/ses_2_en.htm

http://www.sesarju.eu/

 

Interoperabilnost

Uredba br. 11/2009 o interoperabilnosti (EK br. 552/2004) postavlja zahteve koji pružaju određenu grupu standarda za kontrolu komponenata i sistema vazdušnog saobraćaja širom Evrope, obezbeđujući da sistem jedne zemlje u potpunosti bude usklađen sa onim iz neke druge zemlje.

Interoperabilnost se može primeniti na sledećim sistemima i komponentama, koji su deo Evropske mreže za upravljanje vazdušnim saobraćajem (REMTA):

  1. Sistemi i procedure za upravljanje vazdušnim prostorom.
  2. Sistemi i procedure za upravljanje toka vazdušnog saobraćaja.
  3. Sistemi i procedure za usluge vazdušnog saobraćaja, sa naglaskom na sistemima za obradu podataka leta, sistemima za obradu podataka nadzora kao i sistemima posredovanja čovek-mašina.
  4. Komunikacioni sistemi i procedure za komunikaciju zemlja-zemlja, vazduh-zemlja i vazduh-vazduh.
  5. Navigacioni sistemi i procedure.
  6. Nadzorni sistemi i procedure.
  7. Sistemi i procedure za usluge vazduhoplovnih informacija.
  8. Sistemi i procedure za korišćenje meteoroloških informacija.

NNA je odgovoran da nadgleda usaglašenost pružaoca usluga sa Uredbom o interoperabilnosti prilikom uvođenja promena u svojim sistemima UVN-a i u postojećim sistemima.

Pružaoc usluga treba da obezbedi spisak postojećih sistema UVS definisanjem šta se smatra Sistem, a šta se smatra Komponenta, sa naglaskom na interoperabilnost.

Sledeće stranice pružaju smernice za pružaoce usluga vazdušne navigacije:

http://www.eurocontrol.int/articles/conformity-assessment-guidelines

http://www.eurocontrol.int/articles/list-example-constituents-and-standards-cns-domain

Uzorak:

Izjava EK o usklađenosti (dok)

Izjava EK o podobnosti za upotrebu (dok)

Izjava EK o verifikaciji (dok)

Uredbe


08-2021 Uredba (ACV) br 08/2021 o izmeni Uredbe CAA 07/2018 o utvrđivanju zahteva za identifikaciju vazduhoplova za nadzor jedinstvenog evropskog neba i Uredbe CAA 03/2018 o primeni u unutrašnji pravni poredak Republike Kosovo kojom se utvrđuju zahtevi za performanse i interoperabilnost nadzora za jedinstveno evropsko nebo
08-2017 Zajedničke pravila za upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja

Tehničke Publikacije


Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt