Sertifikacija


Pružaoci usluga vazdušne navigacije

Sve organizacije koje pružaju usluge vazdušne navigacije unutar Republike Kosovo podležu sertifikaciji od strane ACV-a. ACV u svojoj ulozi kao Nacionalni nadzorni autoritet (NNA), će izdati sertifikate pružaocima usluga vazdušne navigacije, u skladu sa Uredbom br. 12/2010, nakon što se utvrdi da su u skladu sa opštim zahtevima za pružanje usluga vazdušne navigacije propisanih u Uredbi br. 7/2012.

 

Organizacije za obučavanje

Sve organizacije koje žele da pruže obuku za kontrolore vazdušnog saobraćaja, početnu obuku, obuku jedinice i kontinuiranu obuku, i druge kurseve odobrenih obuka za kontrolu vazdušnog saobraćaja, moraju da poseduju sertifikat za Organizaciju za obuku, koja potvrđuje usklađenost sa zahtevima koji se primenjuju prema Uredbi br. 5/2012 o licenciranju KVS-a.

 

Proces sertifikovanja

Proces sertifikovanja se sastoji od nekoliko koraka:

  1. Obaveštenje: U ovom koraku Pružalac usluga, koji želi da bude sertifikovan, obaveštava NNA u vezi sa svrhom prijave za sertifikaciju. Ovim korakom će početi sertifikacija unutar NNA, gde će biti izrađen Plan sertifikacije i gde će se odrediti tim za sertifikaciju.
  2. Prijava: U ovom koraku Pružalac usluga će podneti NNA-u prijavu za sertifikaciju. Prijava, pored formalnog zahteva, mora da sadrži i neophodne informacije kako bi NNA pokrenuo procenu (npr. upitnik o usklađenosti popunjen od strane Pružaoca usluga).
  3. Procena od strane NNA: NNA, nakon prijema ispunjene prijave za sertifikaciju, počinje sa početnim procenama usklađenosti. Tokom faze procene, NNA prvo procenjuje da li je podnosilac prijave prihvatljiv, zatim razmatra podnesenu dokumentaciju i vrši reviziju na terenu kako bi proverio usklađenost sa odgovarajućim zahtevima. NNA će obavestiti podnosioca prijave u pisanoj formi o rezultatima procene.
  4. Izdavanje sertifikata: Kada se NNA uveri da je podnosilac prijave u skladu sa odgovarajućim zahtevima, onda izdaje sertifikat. Ovaj sertifikat će sadržati informacije o uslugama koje su pokrivene sertifikatom i nekim uslovom koji se primenjjuje.
  5. Korektivne aktivnosti: Ako Pružalac usluga nije u potpunosti u skladu sa primenjivim zahtevima, NNA precizira gde je došlo do neusklađenosti (revizorskim izveštajima) i Pružalac usluga će imati mogućnost sprovođenja korektivnih aktivnosti kako bi ispunio usklađenost. Kada Pružalac usluga bude sproveo korektivne aktivnosti, treba da obavesti NNA i da ona potom proceni da li je postignuta usklađenost.

Ako NNA zaključi da postoji neusklađenost sa zahtevima i ako je vidljivo da podnosilac prijave ne želi ili nije u stanju da nastavi proces sertifikovanja, NNA ima pravo da okonča proces podnošenja prijave.

Gore opisani proces sertifikovanja je primenjiv za sve kompanije i organizacije, kojima je primarno mesto poslovanja i registracije na Kosovu.

Uredbe


Tehničke Publikacije


Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt