Publikimet e fundit

02-2008

Rregullore mbi organizimin e orarit të punës së anëtarëve të ekuipazheve të avionëve

TP 24

Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës (shfuqizuar)

TP 21

Menaxhimi i rrezikut në platformë

TP 20

Menaxhimi i rrezikut të goditjeve nga bota shtazore në aerodrom

TP 18

Furnizimi i aeroplanëve me karburant

TP 16

Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë