Publikimet e fundit

02-2010

Shenjimi i pengesave (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 03/2019)

01-2010

Rregullorja mbi kërkesat mjekësore për licencimin e ekuipazhit të fluturimit (JAR-FCL3) - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015

14-2009

Vendosja e sistemit për garantimin e sigurisë së softuer-it që duhet të implementohet nga OSHNA

13-2009

Mbikëqyrja e sigurisë në menaxhimin e trafikut ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 6/2012

12-2009

Kërkesat e përbashkëta për ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 7/2012

11-2009

Ndërveprueshmëria e rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror evropian - Plotësuar nga Rregullorja 01/2016

10-2009

Organizimi dhe shfrytezimi i hapësirës ajrore në Qiellin e Vetëm Evropian - Plotësuar nga Rregullorja 01/2016

09-2009

Ofrimi i shërbimeve të navigacionit ajror në Qiellin e Vetëm Evropian - Plotësuar nga Rregullorja 01/2016

08-2009

Vendosja e kornizës për krijimin e Qiellit të Vetëm Evropian - Plotësuar nga Rregullorja 01/2016

07-2009

Licencat dhe autorizimet - pilotet e aeroplaneve - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015