Publikimet e fundit

08-2010

Rregullat implementuese per integrim ne bazen qendrore te informatave per ndodhite ne aviacionin civil, shfuqizuar nga Rregullorja 09/2017

07-2010

Vendosja e kërkesave mbi ndarjen e kanaleve të komunikimit ajër-tokë për QVE

06-2010

Mbi vendosjen e kërkesave për aplikimin e sistemeve automatike për transmetimin e porosive të fluturimit

05-2010

Zonat mbrojtëse të aerodromit - Ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren 4/2016 (shfuqizuar me Rreg. nr. 09/2018)

04-2010

Licencat dhe autorizimet - pilotet e helikoptereve - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015

03-2010

Rregullore e Autoriteteve të Përbashkëta të Aviacionit (JAR) mbi kërkesat dhe procedurat administrative të aplikueshme në transportin komercijal ajror - helikopterët - shfuqizuar me Rregulloren nr. 4/2015

02-2010

Shenjimi i pengesave (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 03/2019)

01-2010

Rregullorja mbi kërkesat mjekësore për licencimin e ekuipazhit të fluturimit (JAR-FCL3) - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015