Publikimet e fundit

15-2010

Vendosja e kërkesave për procedurat e planeve të fluturimit në fazën e para-fluturimit në QVE

13-2010

Amandamenti i Rregullores 4-2008 - shfuqizuar me Rregullorën 5/2012

FRM 03

Application for ETOPS Approval

FRM 02

Application for RNAV Approval

FRM 01

Application for RVSM Approval

12-2010

Certifikimi i ofruesit te sherbimeve te navigimit ajror

11-2010

Metodat e punes per inspektimet standardizuese te Agjencise Evropiane mbi Sigurine e Aviacionit

10-2010

Rregullat per organizimin dhe perberjen e Bordit te Apelit te Agjencise Evropiane mbi Sigurine e Aviacionit

09-2010

Rregullore 09-2010 Rregullat implementuese për shpërndarje palëve të interesuara të informatave për ndodhitë në aviacionin civil, shfuqizuar nga Rregullorja 09/2017