Publikimet e fundit

06-2022

që ndryshon dhe korrigjon Rregulloren (AAC) nr. 01/2019 që përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me operimet ajrore në bazë të Rregullores së AAC-së nr. 03/2009, në lidhje me kërkesat për planifikimin dhe menaxhimin e karburantit/energjisë, dhe në lidhje me kërkesat për programet mbështetëse dhe vlerësimin psikologjik të ekuipazhit të fluturimit, si dhe testimin e substancave psikoaktive

AACK-AGA-FRM 10

Aplikacion për certifikim të organizatës për aftësime profesionale

01-2022

Për konsultimin publik të palëve të interesit