Publikimet e fundit

12-2018

Për konsultimin publik të palëve të interesit

11-2018

Mbi parashutizmin

11-2018

Për konsultimin publik të palëve të interesit

TP 26

Sistemi i menaxhimit të sigurisë (SMS) - Udhëzues për Qendrat Aeromjekësore (AeMC)

10-2018

Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 3/2012 mbi aerodromet e aprovuara

09-2018

Mbi zonat mbrojtëse të aerodromit