Publikimet e fundit

TP 26

Sistemi i menaxhimit të sigurisë (SMS) - Udhëzues për Qendrat Aeromjekësore (AeMC)

10-2018

Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 3/2012 mbi aerodromet e aprovuara

09-2018

Mbi zonat mbrojtëse të aerodromit

10-2018

Për konsultimin publik të palëve të interesit

15.A-A1

Certifikata Klasa A - 20.000 €

15.A-A2

Certifikata Klasa B - 10.000 €

15.A-A3

Certifikata Klasa C - 5.000 €

09-2018

Për konsultimin publik të palëve të interesit