Publikimet e fundit

04-2009

Rregullat zbatuese për sigurinë e aviacionit dhe certifikimin mjedisor të avionëve dhe prodhimeve, pjesëve dhe pajisjeve të ngjashme, si dhe për çertifikimin e organizatave të dizenjimit dhe prodhimit - shfuqizuar me Rregulloren nr. 6/2015

03-2009

Rregullat e perbashketa ne fushen e aviacionit civil

02-2009

Regjistrimi dhe shenjezimi i mjeteve ajrore - ndryshuar dhe plotësuar nga Rregullorja 11/2011

01-2009

Raportimi i ndodhive ne aviacionin civil (shfuqizuar nga Rregullorja nr. 09/2017)

04-2008

Licenca e kontrollit te trafikut ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 5/2012

01-2008

Aerodromet (e shfuqizuar me Rregulloren Nr.17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet)

02-2008

Rregullore mbi organizimin e orarit të punës së anëtarëve të ekuipazheve të avionëve