Kontrollori vazdušnog saobraćaja


ACV garantuje za nadležnost i kvalifikacije kontrolora vazdušnog saobraćaja (KVS), u skladu sa Uredbom br. 5/2012 ACV-a koja transponuje Uredbu br. 805/2011 Evropske komisije o Licenciranju KVS-a. Svaka osoba koja želi da pruži usluge KVS-a, mora da poseduje licencu kontrolora, koja uključuje ocenjivanje gradiranja licence koja odgovara zadatku. Licence KVS-a izdaje ACV na osnovu završavanja odobrenih kurseva za obuku, ispitivanja i odgovarajuće procene.

Gradiranja pokazuju vrstu usluga KVS-a koju može pružiti, dok odgovarajuća procena gradiranja pokazuje specijalizovane poslove u okviru ovih gradacija, u nekim slučajevima i za opremu koja se koristi za pružanje usluga. Osim toga, nosiocu licence KVS-a mogu se dati dodatne procene, kao što može biti procena za instruktora i ispitivača na radnom mestu (OJT), nakon što se budu ispunili relevantni zahtevi i nakon završetka odgovarajuće obuke.

Odobrenje jedinica pokazuje da je nosilac licence nadležan za pružanje usluga kontrole vazdušnog saobraćaja za određeni sektor, grupu sektora ili pozicije radnih mesta u nadležnosti jedinice za usluge vazdušnog saobraćaja. Odobrenje jedinica se obnavlja svakih 12 meseci, nakon što nosilac jedinice KVS-a dostavi evidenciju ACV-u u vezi sa procenom nadležnosti i ispunjavanjem odgovarajućih zahteva.

ACV takođe izdaje licence „KVS student” pojedincima koji su se prijavili i uspešno završili odobreni početni kurs relevantne obuke sa gradiranjem i procenom gradiranja. Student KVS-a može pružiti usluge KVS-a samo pod nadzorom instruktora OJT.

 

Suspenzija i oduzimanje licence KVS 

ACV može suspendovati licencu za KVS, gradiranje ili procenu ukoliko je kompetentnost kontrolora vazdušnog saobraćaja „sumnjiva“ ili u slučaju prekršaja.

ACV može oduzeti licencu za KVS u slučaju nemara ili zloupotrebe.

Uredbe


05-2015 Koja uspostavlja tehničke zahteve i administrativne procedure u vezi sa letačkom posadom u civilnom vazduhoplovstvu

Tehničke Publikacije


Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt