Letačko osoblje


Uredbe


09-2021 o izmeni Uredbe (ACV) br. 05/2015 u pogledu zahtevaza nadleznosti letacke posade i metode obuke, kao i u pogledu izvestavanja, analize i pracenja dogadaja u civilnom vazduhoplovstvu
16-2017 Izmena Uredbe ACV-a br. 5/2015 u pogledu obuke, testiranja i periodične kontrole pilota za navigaciju na osnovu učinka
05-2015 Koja uspostavlja tehničke zahteve i administrativne procedure u vezi sa letačkom posadom u civilnom vazduhoplovstvu
03-2009 Osnovna pravila u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadleznosti EASA

Tehničke Publikacije


Obrasci


AAC-DSF-GAT-FRM 01 Aplikacija za izdavanje dozvole

Naknade


Izvestaji


Kontakt