Raportimi vullnetar


Qëllimi kryesor i sistemit tonë të raportimit vullnetar dhe konfidencial është ngritja e sigurisë së aviacionit përmes pranimit të raporteve mbi pamjaftueshmërinë potenciale të sigurisë, e cila nuk do të raportohej përmes kanaleve tjera të raportimit. Raportet mund të përfshijnë ndodhi, rrezik (hazard) ose kërcënim të sigurisë së aviacionit. Raportet vullnetare mund të vijnë nga çdo punonjës operimi, por edhe nga udhëtarët apo publiku i gjërë.

Këtu, ne sigurojmë një kanal për raportim vullnetar të ndodhive apo rreziqeve (hazardeve) që kanë të bëjnë me aktivitetet e aviacionit, duke mbrojtur identitetin e raportuesit.

Dëshironi që raporti të jetë konfidencial?

(raportet konfidenciale do të pranohen dhe shikohen nga Drejtori i Përgjithshëm i AAC-së, i cili largon informatat identifikuese)

 (zgjedhore)

 (zgjedhore)

 (zgjedhore)