Odobravanje i ekonomski nadzor operatera


Osim ispunjavanja uslova bezbednosti za odobravanje ili sertifikaciju operatera, aerodromski operateri, pružaoci usluga vazdušne navigacije ili kompanije koje pružaju usluge na zemlji bi trebalo da dokažu ACV-a ispunjavanje i ekonomskih uslova. Od operatera se zahteva da dokažu finansijsku održivost i posedovanje police osiguranja sa važećem pokrićem za štete koje se mogu napraviti trećem licu tokom izvršenja usluga. Finansijska održivost operatora obezbeđuje održavanje visokog nivoa bezbednosti sa njihove strane tokom operacija.

Nakon što su odobreni ili sertifikovani, ovi operateri će biti pod stalnim nadzorom ACV-a vezano za održavanje kriterijuma bezbednosti i ekonomičnosti. Godišnji ekonomski nadzor licenciranih operatora se vrši kroz procenu poslovnog plana, revidiranih finansijskih izveštaja i polise osiguranja. Ekonomski nadzor operatera u Republici Kosovo se vrši u skladu sa Uredbom br. 3/2015 o tarifama na aerodromima, Uredbom br. 7/2012 o uslovima za pružanje usluga u vazdušnoj navigaciji i Uredbom br. 4/2011 o pristupu tržišta usluga na zemlji.

Uredbe


03-2015 Aerodromske tarife
07-2012 Uslovi pruzanja usluga vazdusne navigacije
04-2011 Pristup trzistu usluga zemaljskog opsluzivanja

Tehničke Publikacije


Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt


 

Besnike Ukmata
Direktor
Odeljenje za međunarodnu saradnju i ekonomsku regulaciju vazduhoplovstva
Tel: 383 38 248 629 lok. 109
besnike.ukmata@caa-ks.org

 

Arianit Dobroshi
Visoki službenik
Odeljenje za međunarodnu saradnju i ekonomsku regulaciju vazduhoplovstva
Tel: 383 38 248 629 lok. 108
arianit.dobroshi@caa-ks.org

 

Granit Berisha
Službenik za ekonomsko regulisanje aerodroma i usluga vazdušne navigacije
Odeljenje za međunarodnu saradnju i ekonomsku regulaciju vazduhoplovstva
Tel: 383 38 248 629 lok. 135
granit.sh.berisha@caa-ks.org