Baza ligjore


 

Shtojca 18 e ONAC – Transporti i sigurtë i mallrave të rrezikshme përmes ajrit

 

Rregullore nr. 8/2014 – Kushtet dhe mënyra e transportit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit

 

Rregullore nr. 4/2015 – Kërkesat teknike dhe procedurat administrative ne lidhje me operimet ajrore

 

Buletini e informatave të sigurisë – Informacione shtesë të publikuara në faqen e internetit të EASA-s

 

 

Rregulloret


Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet