Lajme Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm për Pozitën Zyrtar Ligjor


12/04/2019

                                                                     NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHSHËM

Në mbështetje të nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës, Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës/Zyra për burimeve njerëzore bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës KPSHC, për konkursin e shpallur më datë: 22.03.2019 me Nr. Ref. AACK/ADM/BNJ/02/2019 për pozitën:

 

Titulli i vendit të punës:                                                  Zyrtar Ligjor (Një vend pune)

Numri i aplikacionit:                                                         01

 Emri dhe Mbiemri:                                                         Arian Prebreza

 Pikët e përgjithshme të fituara (me përqindje):            65.2%