Lajme Njoftim për Kandidatin e Sukseshëm për Pozitën Zyrtar Ekzekutiv


12/04/2019

                                                           NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Në mbështetje të nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës, Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës/Zyra për burimeve njerëzore bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës KPSHC, për konkursin e shpallur më datë: 09.03.2019 me Nr. Ref. AACK/ADM/BNJ/01/2019 për pozitën:

 

Titulli i vendit të punës:                                            Zyrtar Ekzekutiv (Një vend pune)

Numri i aplikacionit:                                                         01

 Emri dhe Mbiemri:                                                         Adelina Sejdiu

Pikët e përgjithshme të fituara (me përqindje):            61.06 %           

 

Këshillë juridike: Kundër vendimit për emërimin e kandidatëve, të aplikuarit në ketë konkurs që janë të pakënaqur me ketë vendim kanë të drejtë ankese  në afatin prej tridhjetë (30) në Komisionin për zgjidhjen e Kontesteve dhe  Ankesave pran Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës  nga  dita e publikimit të njoftimit.