Lajme Dokumente të reja në proces të konsultimit publik


13/08/2012

Njoftohen të gjitha palët e interesuara për mundësinë e shprehjes së komenteve dhe vërejtjeve të tyre në Draft Rregulloret e AAC-së. Afati i pranimit të komenteve është nga data 13 gusht deri më 27 gusht 2012. Të gjitha komentet dhe vërejtjet mund të dorëzohen me e-mail. Për më tepër shih faqen e konsultimeve.