Lajme Buletini 87 – maj 2019


07/05/2019

Në Buletinin e majit mund të lexoni:

 • Ka hyrë në fuqi Rregullorja (AAC) nr. 01/2019 lidhur me operimet ajrore
 • Realizohet auditimi i planifikuar në Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror
 • Ndalesa e operimit me aeroplanë B 737 MAX 8 dhe B 737 MAX 9 në Kosovë
 • AAC-ja ka publikuar “Pasqyrën e ndodhive në aviacion 2018”
 • AAC-ja ka publikuar Raportin Vjetor 2018
 • Vazhdon rritja (8%) e numrit të udhëtarëve të shërbyer në ANP “Adem Jashari”
 • Më 31 mars ka filluar sezona verë-vjeshtë 2019 e fluturimeve
 • Mbështetje teknike për Kosovën nga Projekti EASA IPA 4
 • Prezantim për industrinë e aviacionit për “Raportimin e ndodhive në aviacion dhe të dhënat e sigurisë”
 • Autorial nga Emir Hiseni: Mbikëqyrja e sigurisë në aerodromet e Republikës së Kosovës
 • Dallimi në mes të auditimit dhe inspektimit të sigurisë në aviacion
 • Sjellja e udhëtarëve të padisiplinuar në aeroplan është kërcënim i sigurisë. Përfshiju edhe ti në kampanjën #notonmyflight
 • Një Pyetje: Cili është dallimi në mes të “Sigurisë” (Safety) dhe “Sigurimit” (Security) në aviacion?

Lexim të këndshëm!