AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL

Autoriteti i Aviacionit Civil i Republikës së Kosovës (AAC)
është themeluar me Ligjin nr. 03/L-051 për Aviacionin Civil si agjenci e pavarur rregullatore për aviacionin civil.
AAC-ja është përgjegjëse për rregullimin e sigurisë së
aviacionit civil dhe rregullimin ekonomik të aeroporteve dhe shërbimeve të navigacionit ajror në Republikën e Kosovës.

Rregulloret


Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet