Opasne Materije


Opasne materije su materije ili supstance koje mogu predstaviti opasnost po zdravlje, bezbednost, imovinu ili okruženje.

Odseci Letačkih operacija i Plovidbenosti su odgovorni za odobrenje i kontinuirani nadzor usklađenosti sa propisima avio-kompanija i organizacija uključenih u prevozu opasnih materija vazdušnim putem.

Prevoz opasnih materija vazduhom regulisano je Uredbom br. 6/2011 o Prevozu opasnih materija vazdušnim putem, ICAO Aneksom 18 kao i ICAO Doc. 9284 – Tehničke instrukcije za siguran transport opasnih materija vazdušnim putem.

Uspešno sprovođenje propisa u vezi bezbednog prevoza opasnih materija vazdušnim putem i njihovih ciljeva zavisi u velikoj meri od shvatanja upetljanih rizika od strane svih dotičnih pojedinaca  i od detaljnog poznavanja propisa. Ovo se može postići samo pomoću dosledno planiranih i održavanih programa početne i periodične obuke za sve pojedince uključenih u prevozu opasnih materija.

Vazdušni operateri su odgovorni da obezbeđivaju da početni i periodični programi obuke koji su uspostavljeni, održavani i odobreni od ACV-a ispunjavaju minimalne uslove obuke Tehničke publikacije (TP-17) o odobrenju programa obuke za opasne meterije.

Početni i periodični programi obuke moraju se uspostaviti i održavati od ili u ime:

  • špeditera opasnih materija, uključujući lica koja paketiraju i lica ili organizacije koje vrše odgovornost špeditera;
  • vazdušnih operatera;
  • agencija za prihvat i otpremanje na zemlji koja, u ime vazdušnog operatera, vrše prihvatanje, rukovanje, utovar, istovar, transfer ili druge obrade tereta;
  • agencija za prihvat i otpremanje na zemlji koja su locirana na aerodromu i koja, u ime vazdušnog operatera, vrše obradu putnika;
  • agencija, koja nisu locirana na aerodromu i koja, u ime vazdušnog operatera, vrše registraciju putnika;
  • špeditera; i
  • agencija koja su uključena u bezbednosnoj kontroli putnika i njihovog prtljaga,

pokrivajuči elemente opasnih materija njihovih odgovornosti kako bi se obezbedilo da ispunjavaju uslove Uredbe br. 6/2011 o Prevozu opasnih materija vazdušnim putem.

Uredbe


05-2021 Uredba (ACV) br. 05/2021 o izmeni Uredbe (ACV) br. 04/2020 o uslovima i načinima transporta opasne robe vazdušnim putem
04-2020 O uslovima i načinima transporta opasne robe vazdušnim putem
09-2017 Izveštavanje, analiza i praćenje događaja u civilnom vazduhoplovstvu
01-2015 Izmena Pravilnika br 8-2014 o uslovima i nacinu prevoza opasnih materija vazdusnim putem
08-2014 Uslovi i nacin prevoza opasnih materija vazdusnim putem

Tehničke Publikacije


TP 23 Kushtet dhe mënyra e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
TP 17 Approval of Dangerous Goods Training Programmes

Obrasci


AACK/DSF/DG-FRM 01 Zahtev za odobrenje/izuzeće za prevoz opasnih materija pod posebnim okolnostima
AACK/DSF/DG-FRM 02 Zahtev za dozvolu za prevoz oružja, municije, eksploziva, štetnih ili otrovnih gasova, nuklearnog goriva i radioaktivnih materijala
AACK/DSF/DG-FRM 03 Zahtev za izdavanje/obnavljanje sertifikata za opasne materije
AACK/DSF/DG-FRM 04 Zahtev za prihvatanje koordinatora za opasne materije
AACK/DSF/DG-FRM 05 Zahtev za sertifikaciju izvođača obuke
AACK/DSF/DG-FRM 06 Zahtev za odobrenje programa obuke za opasne materije
AACK/DSF/DG-FRM 07 Zahtev za dodelu registarskih brojeva polaznika
AACK/DSF/DG-FRM 08 Zahtev za prihvatanje instruktora za opasne materije
AACK/DSF/DG-FRM 09 Izveštaj o prevozu opasnih materija
AACK/DSF/DG-FRM 10 Zahtev za odobrenje za prevoz opasnih materija vazduhom
AACK/DSF/DG-FRM 11 Zahtev i kontrolna lista za odobrenje segmenta opasnih materija operativnog priručnika

Naknade


Izvestaji


Kontakt


Bajram Xhemaili

Inspektor plovidbenosti

E-mail: bajram.xhemaili@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.103

 

Matej Krasniqi

Inspektor plovidbenosti

E-mail: matej.krasniqi@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.102