Letačke operacije


Vazdušni operateri koji žele da vrše vazdušne operacije u Republici Kosovo moraju da pribave i poseduju važeći Sertifikat Vazdušnog Operatera (AOC) izdat od strane ACV-a.

Da bi obezbedili neophodne sertifikate i licence, vazdušni operateri moraju da ispune pravne i operativne uslove navedenih u kosovskom, evropskom i ICAO zakonodavstvu. ACV je takođe nadležno telo za gonjenje i upravni postupak ukoliko se ne poštuju relevantni propisi.

Odsek Letačkih operacija vrši nadzor vazdušnih operatera putem procene opštih letačkih operacija, uključujući priručnike za operacije i sisteme kvaliteta. Sve licence za vazdušne operacije podležu odobrenju i kontroli Odseka. Odsek letačkih operacija nadgleda privrednu i privatnu avijaciju. Vrše se procene tehničkih preleta, kao i tehničke procene kosovskih i stranih vazduhoplova. Osim toga, inspektori letačkih operacija monitorišu specifične letove i potvrđuje da li se isti sprovode u skladu sa važećim propisima.

Sertifikacija odnosi se na kompanije privredne avijacije u skladu sa odredbama Uredbe br. 6/2009 (EU-OPS). Sertifikacija obuhvata i vrši funkcije u vezi:

  • Izdavanja, produženja roka važenja i izmene Sertifikata Vazdušnih Operatera kao i relevantna specijalna odobrenja (CAT II, CAT III, LVTO, MNPS, ETOPS, RNAV, RNP, opasne robe, osnovna obuka letačke posade o bezbednosti kao i testiranje);
  • Izdavanja odobrenja za vršenje drugih komercijalnih operacija, uključujući pružanje usluga iz vazduha;
  • Izdavanja Sertifikata Vazdušnog Operatera za nekomercijalne operacije sa kompleksnim vazduhoplovom na motorni pogon;
  • Sarađuje sa Ministarstvom infrastrukture u postupcima za izdavanje operativnih licenci za komercijalne vazdušne prevoznike;
  • Sprovođenje kontinuiranog monitorisanja usklađenosti sa predviđenim uslovima i nadzor bezbednosti operacija;
  • Bezbednosna Procena Stranih Vazduhoplova (SAFA).

Ovaj deo takođe sadrži sve relevantne informacije za operacije komercijalnih helikoptera, i obuhvata usluge iz vazduha, noćne operacije, nekomercijalne operacije kao i prateći pravni okvir.

Uredbe


05-2023 o izmenama Uredbe (ACV) br. 12/2015 u vezi sa listom avio-prevoznika kojima je zabranjeno da rade ili podležu operativnim ograničenjima u Republici Kosovo
06-2022 o izmenama i ispravkama Uredbe (ACV) br. 01/2019 o utvrđivanju tehničkih zahteva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama u skladu sa Uredbom ACV-a br. 03/2009 u vezi sa zahtevima za planiranje i upravljanje gorivom/energijom, kao i u pogledu zahteva za programe podrške i psihološku procenu letačke posade, kao i ispitivanje psihoaktivnih supstanci
03-2014 Uredba br. 3/2014 o sletanju i poletanju helikoptera izvan zone aerodroma
07-2021 o izmeni Uredbe (ACV) br. 01/2019 u pogledu zahteva za kompetentnost letačke posade i metode obuke i odlaganja datuma primene određenih mera u kontekstu COVID-19 pandemije
05-2021 Uredba (ACV) br. 05/2021 o izmeni Uredbe (ACV) br. 04/2020 o uslovima i načinima transporta opasne robe vazdušnim putem
06-2020 Uslovim i način korišćenja paraglajda i deltaplana
04-2020 O uslovima i načinima transporta opasne robe vazdušnim putem
03-2020 Izmena Uredbe (ACV) br. 12/2015 u pogledu liste vazdušnih prevoznika kojima je zabranjeno letenje ili su podvrgnuti operativnim ograničenjima unutar Republike Kosovo
08-2019 Utvrđivanje detaljnih pravila za upravljanje balonima u skladu sa Uredbom (ACV) br. 3/2009
07-2019 O izmeni Uredbe (ACV) br. 4/2017 u pogledu brisanja obrazaca za odobrenja koja su izdana operatorima iz trećih zemalja i za povezane specifikacije
01-2019 Utvrđivanje tehničkih zahteva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama u skladu sa Uredbom ACV-a br. 03/2009
02-2018 Uredba br. 02/2018 o izmenama i zaverenju Uredbe br. 1/2012 o uslovima i načinu korišćenja deltaplana i parapagela
10-2017 Izmena Uredbe ACV-a br. 04/2015 u pogledu operacija letačkih vazdušnih prevoznika Unijie vazduhoplova registrovanim u trećoj zemlji
09-2017 Izveštavanje, analiza i praćenje događaja u civilnom vazduhoplovstvu
04-2017 Utvrđivanje tehničkih zahteva i upravnih postupaka u vezi sa vazduhoplovnim operacijama operatora iz trećih zemalja u skladu sa uredbom ACV br. 03/2009
02-2017 Zahtevi za korišćenju zajedničkog vazdušnog prostora i operativnih procedura za izbegavanje sudara u vazduhu
01-2017 Sistemi bespilotnih letelica (SBL)
10-2015 Uspostavljivanje liste avio prevozilaca koji su predmet operativne zabrane unutar Zajednice.pdf
04-2015 (stavljena van snage) Utvrdjivanju tehncikih zahteva I administrativne procedure vezane za vazdusne operacije
01-2015 Izmena Pravilnika br 8-2014 o uslovima i nacinu prevoza opasnih materija vazdusnim putem
08-2014 Uslovi i nacin prevoza opasnih materija vazdusnim putem
07-2014 Upravljanje vazduhoplova
03-2014 Sletanje i poletanja helikoptera izvan zone aerodroma
06-2013 Pravila u vazduhu
01-2012 Uslovi i nacin koriscenja zmajeva i paraglajdera

Tehničke Publikacije


TP 31 Katalog pitanja iz testa znanja za operacije sa Sistemom bespilotne letelice (SBL)
TP 29 Sertifikat vazduhoplovnog operatera (AOC) Varijacija/Revizija/Promene
TP 07 Sertifikat vazduhoplovnog operatera (AOC) – Prva sertifikacija
TP 07 Air Operator Certificate - Guidance Material
TP 09 SMS Guidance Material for the Development of SMS Policy Manual

Obrasci


AACK-DSF-GAT-FRM 22 Application form for GAT VFR approval
AACK-DSF-OPS-FRM 01 Application for an Air Operator Certificate (AOC)
05 CAAK-EASA Form 4 - Details of Management Personnel
01 Aplikacija za dozvolu operacije za sistem bespilotne letelice (RPAS) ispod 20 kg
04 Application for RVSM Approval
03 Application for RNAV Approval
02 Application for ETOPS Approval

Naknade


Izvestaji


Kontakt