Poslednje publikacije

06-2022

o izmenama i ispravkama Uredbe (ACV) br. 01/2019 o utvrđivanju tehničkih zahteva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama u skladu sa Uredbom ACV-a br. 03/2009 u vezi sa zahtevima za planiranje i upravljanje gorivom/energijom, kao i u pogledu zahteva za programe podrške i psihološku procenu letačke posade, kao i ispitivanje psihoaktivnih supstanci

AACK-AGA-FRM 10

Zahtev za izdavanje sertfikata za organizaciju za stručno osposobljavanje