Poslednje publikacije

08-2018

O kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja, i o odobravanju organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima

07-2018

O utvrđivanju zahteva koji se odnose na identifikaciju vazduhoplova u okviru nadzora za jedinstveno evropsko nebo

06-2018

Izmena Uredbe ACV-a br. 3/2009 u pogledu osnovnih zahteva za zaštitu životne sredine

05-2018

O izmenama i dopunama Pravilnika br. 02/2015 o tarifama koje prikuplja Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

04-2018

Za upravljanje bezbednosti