Publikimet e fundit

10-2010

Rregullat per organizimin dhe perberjen e Bordit te Apelit te Agjencise Evropiane mbi Sigurine e Aviacionit

09-2010

Rregullore 09-2010 Rregullat implementuese për shpërndarje palëve të interesuara të informatave për ndodhitë në aviacionin civil, shfuqizuar nga Rregullorja 09/2017

08-2010

Rregullat implementuese per integrim ne bazen qendrore te informatave per ndodhite ne aviacionin civil, shfuqizuar nga Rregullorja 09/2017

07-2010

Vendosja e kërkesave mbi ndarjen e kanaleve të komunikimit ajër-tokë për QVE

06-2010

Mbi vendosjen e kërkesave për aplikimin e sistemeve automatike për transmetimin e porosive të fluturimit

05-2010

Zonat mbrojtëse të aerodromit - Ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren 4/2016 (shfuqizuar me Rreg. nr. 09/2018)

04-2010

Licencat dhe autorizimet - pilotet e helikoptereve - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015

03-2010

Rregullore e Autoriteteve të Përbashkëta të Aviacionit (JAR) mbi kërkesat dhe procedurat administrative të aplikueshme në transportin komercijal ajror - helikopterët - shfuqizuar me Rregulloren nr. 4/2015