Publikimet e fundit

04-2008

Licenca e kontrollit te trafikut ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 5/2012

01-2008

Aerodromet (e shfuqizuar me Rregulloren Nr.17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet)

02-2008

Rregullore mbi organizimin e orarit të punës së anëtarëve të ekuipazheve të avionëve

TP 24

Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës (eng)