Publikimet e fundit

01-2008

Aerodromet (e shfuqizuar me Rregulloren Nr.17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet)

02-2008

Rregullore mbi organizimin e orarit të punës së anëtarëve të ekuipazheve të avionëve

TP 24

Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës (shfuqizuar)

TP 21

Menaxhimi i rrezikut në platformë